Obiteljska mirovina: Pod ovim uvjetima imate pravo na mirovinu pokojnog člana obitelji

Jasmina Grgurić
12. rujna 2019.
Novosti
A- A+

Najveća boljka hrvatskog mirovinskog sustava, uz malene mirovine koje u većini slučajeva ne dosežu ni hrvatsku liniju siromaštva ni od nje ništa puno veći mirovinski prosjek od 2.444 kune, jesu obiteljske mirovine. Njezini primatelji su samci, uglavnom žene. Njih više od 220 tisuća, dakle petina hrvatskih umirovljenika, prisiljena je preživljavati mjesec sa samo 2.000 kuna, koliko u prosjeku iznosi obiteljska mirovina. Riječ je o tek 70 posto mirovine pokojnog supružnika, a da se takav model mora promijeniti, već godinama upozoravaju predstavnici umirovljenika. No, uzalud.

Foto: Pexels

Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je osiguranik navršio najmanje 5 godina radnog staža ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radnog i posebnog staža, npr. u domobranima), ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu, bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ili prava na profesionalnu rehabilitaciju. Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranja osiguranika.

50 godina života kao uvjet

Udovica, izvanbračni drug, životni ili neformalni partner ostvaruju obiteljsku mirovinu ako su do smrti bračnog druga navršili 50 godina života ili ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga.

Također, pravo na obiteljsku mirovinu imaju ukoliko je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica ili udovac/izvanbračni drug obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

Ako do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života.

Razvedeni drug ima pravo ako je dosuđeno uzdržavanje

Udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti. U tom slučaju pravo na obiteljsku mirovinu pripada od dana smrti osiguranika.

Obiteljska mirovina: "Uzela sam 70 posto od pokojnog muža jer mi je to povoljnije, ali samo za 48 kuna!"

Izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala je najmanje tri godine. Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.

Članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Školovanje najkasnije do 26. godine života

Dijete stječe pravo na obiteljsku mirovinu ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina, a može se tim pravom koristiti do 18. godine u razdobljima kada nije zaposleno. Zatim, ako je potpuni gubitak radne sposobnosti nastupio do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, za sve vrijeme dok traje potpuni gubitak radne sposobnosti te kada je potpuni gubitak radne sposobnosti nastupio nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti.

Pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti do navršene 26. godine života kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života.

Dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.

Prava djece s invaliditetom

Pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti roditelja ima i dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, neovisno o tome je li ga osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti.

Dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koje je prije smrti roditelja stupilo u radni odnos ili je počelo obavljati djelatnost na osnovi koje postoji obveza osiguranja ( npr. otvori obrt)  prema ZOMO-u, nakon smrti roditelja ima pravo na obiteljsku mirovinu.

Obustava isplate za vrijeme radnog osnosa

Isplata mirovine obustavlja se za vrijeme trajanja radnog odnosa ili drugog svojstva na osnovi kojeg se stječe svojstvo osiguranika, a pravo na mirovinu se ne gubi. Nakon prestanka obveznog osiguranja ponovno se uspostavlja isplata obiteljske mirovine.

Umirovljenici sve glasniji: Dajte nam i dio mirovine pokojnog bračnog druga!

Također, i dijete koje je ostvarilo obiteljsku mirovinu na temelju potpunog gubitka radne sposobnosti prema propisima iz mirovinskog osiguranja ne gubi pravo na obiteljsku mirovinu ako se zaposli ili počne obavljati djelatnost na osnovi koje postoji obveza osiguranja prema ZOMO-u, ali mu se obustavlja isplata mirovine za vrijeme trajanja osiguranja.

Dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti oba roditelja, osnosno na dvije obiteljske mirovine.

Roditelji – otac, majka, očuh, maćeha, životni partner roditelja  i  posvojitelj osiguranika kojeg je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava navršio 60 godina života ili ako je mlađi od 60 godina, i ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava kod njega nastao potpuni gubitak radne sposobnosti, sve dok takva nesposobnost  traje, a ako za vrijeme trajanja ovog prava navrši 60 godina života, trajno zadržava pravo na mirovinu.

Pastorčad, uzdržavano dijete i djeca bez roditelja

Pravo na obiteljsku mirovinu imaju i pastorčad koje je osiguranik uzdržavao, dijete nad kojim je osiguranik ostvarivao partnersku skrb, dijete preminulog životnog partnera kojeg je osiguranik uzdržavao u skladu sa ZOMO-om i propisima o životnom partnerstvu osoba istog spola,
unučad koje je osiguranik uzdržavao ako su bez oba roditelja ili ako imaju jednog ili oba roditelja kod kojih postoji potpuni gubitak radne sposobnosti prema ZOMO-u te djeca bez roditelja-braća, sestre i druga djeca koju je osiguranik uzeo na uzdržavanje, ako su bez oba roditelja ili ako imaju jednog ili oba roditelja kod kojih postoji potpuni gubitak radne sposobnosti prema ZOMO-u.

Sklapanjem braka gubi se pravo

[INTERVJU] Jasna A. Petrović: O obiteljskim mirovinama naši 'partneri' ne žele ni razgovarati

Sklapanjem braka, odnosno izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva / neformalnog životnog partnerstva pravo na obiteljsku mirovinu gube udovica / udovac / izvanbračni drug / životni partner/ neformalni životni partner  mlađi od 50 godina osim ako to pravo imaju zbog potpunog gubitka radne sposobnosti te djeca osiguranika, dijete nad kojim je osiguranik ostvarivao partnersku skrb,  braća, sestre i druga djeca bez roditelja, osim djece koja to pravo imaju zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i djece koja se nalaze na redovitom školovanju te djece sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti, utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Zahtjev potrebno predati u roku šest mjeseci

Član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od šest mjeseci od dana ispunjenja uvjeta. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka roka od šest mjeseci od dana ispunjenja uvjeta, član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag. Iznimno, u slučaju smrti korisnika mirovine pravo na obiteljsku mirovinu može se steći najranije od prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro.

Obiteljska mirovina: Pod ovim uvjetima imate pravo na mirovinu pokojnog člana obitelji
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap