Isplata prve nacionalne naknade za starije počinje sutra: Korisnika jako malo!

Jasmina Grgurić
16. veljače 2021.
Novosti
A- A+

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje sutra će isplatiti prve nacionalne naknade za starije osobe. Za siječanj ovu vrstu nove pomoći u iznosu od 800 kuna primit će samo oko 3.000 osoba, iako se predviđeni broj korisnika kreće oko njih najmanje 20 tisuća.

Novac foto: Marko Matijević|mirovina.hr

Prva isplata nacionalne naknade za starije osobe počinje sutra, a za siječanj ovu novu pomoć od 800 kuna dobit će 3.091 korisnik. Sedam je to puta manje od predviđenog ukupnog broja korisnika. Naime, predviđalo se da će ih biti oko 20 tisuća, no broj zahtjeva u prva dva mjeseca otkako su prijave otvorene govori zasad drugačije.

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kažu da je među sadašnjim korisnicima riječ o 64,54% žena i 35,46% muškaraca, a za koje je osigurano 2.195.146,08 kuna iz državnog proračuna.

Prijava dvostruko više nego odobrenih zahtjeva

Prijava je pak stiglo dvostruko više pa ih tako polovina neće dobiti naknadu, bilo da su predali nepotpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima.

“Do 31. siječnja 2021. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zaprimio je 6.822 zahtjeva, od čega je još u obradi 1.507 zahtjeva koje nije bilo moguće riješiti zbog nedostajućih podataka i nepotpunih zahtjeva (IBAN, odjava s osiguranja, i sl.). Ostali podnositelji zahtjeva nisu ostvarili pravo jer ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe, poput duljine prebivališta u Hrvatskoj, iznosu prihoda po članu kućanstva i slično” – kazali su iz HZMO-a.

Ukupno je od 15. prosinca 2020. do 15. veljače 2021. podneseno 7.347 zahtjeva, od čega u veljači  525. Najviše korisnika dolazi iz Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-baranjske, Zagrebačke, Grada Zagreba i Koprivničko-križevačke županije.

Koji su potrebni uvjeti?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 800,00 kuna
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • siromaštvo
    Nije valjda da u Hrvatskoj imamo samo 7.000 starijih siromaha bez mirovine?

    da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

  • Iznimno, korisnik prava na mirovinu korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

“Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, a najranije od 1. siječnja 2021., ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu” – dodali su iz HZMO-a.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Isplata prve nacionalne naknade za starije počinje sutra: Korisnika jako malo!
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap